วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

บุคคลสำคัญในจังหวัดอำนาจเจริญ1.ประวัติ

1.1ชื่อ  นายกิติ   นามสกุล  ครองบุญ    อายุ  49   ปี
1.2 ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ  สังกัด โรงเรียนอำนาจเจริญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  จังหวัดอุบลราชธานี
1.3 สถานที่ทำงาน  โรงเรียนอำนาจเจริญ  ตำบลบุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ                   โทรศัพท์ 045-511959  โทรสาร  045-511960  
โทรศัพท์มือถือ  085-4926480, 088-3655887                                          
1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 139  หมู่ที่ ตำบล  นายม   อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 
รหัสไปรษณีย์  37000  โทรศัพท์/มือถือ  085-4926480
1.5 ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
ปีที่สำเร็จการศึกษา
สถาบัน
ชั้นประถมปีที่  7
ปีการศึกษา  2519
โรงเรียนบ้านนายม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา  2524
โรงเรียนอำนาจเจริญ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ปีการศึกษา  2526
วิทยาลัยครูนครปฐม
ปริญญาตรี
ปีการศึกษา  2531
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
ปีการศึกษา  2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1.6 วิชาหลัก/ กิจกรรมหลัก  ที่รับผิดชอบ จำนวน   วิชา/กิจกรรม ได้แก่
     1.6.1  วิชาหลัก  ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่  6
     1.6.2 กิจกรรมหลักกิจกรรมเครื่องแบบ ทำการสอนกิจกรรมยุวกาชาดระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     1.6.3 กิจกรรมหลักกิจกรรมเลือก  ทำการสอนชมรมอาสายุวกาชาด

2.รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณความดีความชอบอื่น ๆ  ที่ได้รับ

ลำดับที่
วัน/เดือน/ปี
รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงามความดี
ที่ได้รับ
เอกสารอ้างอิง
1.
ประจำปี
2547
ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ
เกียรติบัตร/โล่
2.
ประจำปี
2548
ได้รับรางวัลชนะเลิศสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ
เกียรติบัตร/โล่
3.
30 มิถุนายน 2548
ได้รับรางวัลผู้บำเพ็ญกิจในหมู่ชนประเภทครู         ที่ปรึกษา จากสภากาชาดไทย
เกียรติบัตร/โล่
4.
18 สิงหาคม 2548
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 สื่อการสอนคณิตศาสตร์ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เกียรติ
5.
22 พฤศจิกายน 2549
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญ/ภาพถ่าย
6.
22 มีนาคม 2550
ได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
เหรียญ/ภาพถ่าย
7.
เมษายน  2550
ได้รับแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
คำสั่งที่ 520/2550
8.
สิงหาคม 2550

ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากงานแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  2550

   ณ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกียรติบัตร
9.
20  สิงหาคม 2550
ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เกียรติบัตร
10.
ปี 2542-2550
ไม่มีวันลา